IBSng VOIP

چاپ

این نرم افزار قابلیت حسابداری(Billing ) کاربران VoIP, IP Telephony را دارد. این نرم افزار قابل استفاده در سازمان ها برای اعمال سیاستهای مورد نظر و گزارش گیری از تماس های کارکنان می باشد. همچنین می تواند سرویس های Calling Card, Wholesale, IP Phone را نیز مدیریت نماید. این سیستم قوانین شارژینگ بسیار انعطاف پذیری دارد و از Least Cost Routing نیز پشتیبانی می نماید.